Als u terug wilt leveren aan het net, hebt u een meetinrichting nodig die meet hoeveel energie u afneemt en teruglevert. Niet alle meters zijn hiervoor geschikt.

Teruglevermeter
Een teruglevermeter meet hoeveel energie u teruglevert aan het net. Klanten met een grootverbruikaansluiting vragen deze aan bij hun meetverantwoordelijke. Hebt u een grootverbruikaansluiting en hebt u al een geschikte teruglevermeter? Stel uw meetverantwoordelijke hier dan van op de hoogte. Klanten met een kleinverbruikaansluiting vragen een meter aan die ook teruglevering kan registeren bij hun netbeheerder.

Brutoproductiemeter
Een brutoproductiemeter is een elektriciteitsmeter die gekoppeld is aan uw productie-installatie en meet de hoeveelheid energie die u opwekt. Tot 1 januari 2015 werden er systeemdiensten voor deze opgewerkte energie in rekening gebracht. Per 1 januari 2015 is dit veranderd; systeemdiensten worden vanaf dat moment niet meer als aparte post in rekening gebracht.

Ontvangt u geen subsidie voor de geproduceerde energie (MEP of SDE)? Dan is een brutoproductiemeter door deze wijziging overbodig geworden. De verplichting om voor elke productie-installatie een brutoproductiemeter te hebben, vervalt in dat geval voor u. Ontvangt u wél subsidie? Dan blijft het verplicht om alle geproduceerde energie te meten, ook de productie waarvoor u geen subsidie ontvangt.

Neem voor meer informatie hierover contact op met het meetbedrijf waar uw teruglevermeter is ondergebracht.

Als u zelf groen gas wilt produceren, hebt u een meetinrichting nodig die meet hoeveel energie u teruglevert en wat de kwaliteit hiervan is.

Gasvolume meten
Om de hoeveelheid ingevoed groen gas in het gasnet te kunnen meten, moet een speciale meetinrichting geplaatst worden door uw meetverantwoordelijke. De eisen die aan deze meetinrichting worden gesteld zijn afhankelijk van de aansluiting en aansluitwijze van de installatie op het openbare gasnet. Deze eisen worden tijdens het voorbereidingstraject van de aansluiting in nauw overleg met de netbeheerder bepaald aan de hand van het meetprotocol in de Aanvullende Voorwaarden RNB: groen gas Invoeders.


Kwaliteitbewaking gas
U wilt gas terugleveren aan het net. Naast de hoeveelheid teruggeleverd gas zal ook de kwaliteit van het gas gemeten worden. De meting van kwaliteit vindt plaatst door middel van een gaschromatograaf en een rapportage. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Ook een installatie voor toevoegen van odorant, om ervoor te zorgen dat het gas een geur heeft, is uw eigen verantwoordelijkheid.